El Besòs seguirà protegit

1bea0e7585Santa Coloma ha demostrat una vegada més que quan hi ha unitat és capaç d’aconseguir qualsevol cosa. La pressió exercida pel Govern municipal (PSC, ICV-EUiA i CiU) i GdG ha fet que la Generalitat fes marxa enrere en la seva proposta d’aixecar l’estatus de zona sensible del riu Besòs. Això hauria suposat una important reducció del nivell de protecció mediambiental, que hauria afectat tant a les aigües com als animals que habiten al riu i al Parc Fluvial.

Cal assenyalar que més de 750.000 colomencs utilitzen cada any les instal·lacions del Parc Fluvial.

La recuperació del riu va ser una de les prioritats de l’Ajuntament, després de la restauració democràtica. Va ser durant el mandat de l’alcaldessa Manuela de Madre (PSC) quan es va materialitzar aquesta protecció i el somni de tenir peixos es va fer realitat. Avui, el riu compta amb una altra defensora, Alexandra Sevilla, d’Iniciativa (ICV-EUiA), regidora de Medi Ambient, que considera: “L’esforç coordinat ha valgut la pena i aquesta és una molt bona notícia en temps difícils en els quals, sovint, toca lluitar per no fer passes enrere i per mantenir allò que havíem assolit”.

PSC i Iniciativa van presentar una sèrie d’iniciatives polítiques en diferents institucions (Parlament, Diputació, ajuntaments de la conca …) per evitar la retirada de “zona sensible”. L’alcaldessa actual, Núria Parlon (PSC), ha fet diverses gestions, així com els diputats d’Iniciativa. A la nostra ciutat, Àlex Sevilla va defensar la moció que van presentar PSC, ICV-EUiA, CiU i GdG. Aquesta unidad caldrà mantenirla en altres assumptes com la MAT

El Parc fluvial del Besòs ha esdevingut un espai d’oci i de trobada ciutadana des de Montcada i Reixac fins al mar. Degut a l’eficaç gestió que s’ha fet, des de l’any 1991, per millorar l’espai fluvial en molts municipis de la conca del Besòs, s’ha aconseguit recuperar una gran biodiversitat del riu. Les diverses millores progressives que s’han portat a terme en la qualitat fisicoquímica de les aigües superficials i subterrànies del sistema fluvial de la Conca del Besòs són un altre exemple de com ha millorat durant la darrera dècada aquest espai natural. Celebrem el canvi de criteri adoptat en la proposta d’acord del Govern de la Generalitat i continuarem defensant, com no pot ser de cap altra manera, el nostre riu i la seva vida.

+ INFO sobre el riu Besòs

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, PSC,CIU I GG DE SANTA COLOMA DE GRAMENET EN DEFENSA DE L’ACTUAL DESIGNACIÓ DE ZONA SENSIBLE PER A LA TOTALITAT DE LA CONCA DEL RIU BESÒS (Abril 2013)

Vista la proposta d’acord de Govern de la Generalitat per la qual es revisen les zones sensibles del districte de Conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres, i del que en resulta la reducció d’aquesta figura de protecció des de l’actual totalitat de la Conca a exclusivament les capçaleres del Congost i del Tenes.
Atès que en data 21 de maig de 1991 el Consell de les Comunitats Europees va adoptar la Directiva 91/271 CEE en la que definien els requisits que han de complir els abocaments de les EDAR’s.
Així mateix es defineixen els límits que s’han de complir en les zones sensibles (medi aquàtic que és o pot ser eutròfic; Annex II de la directiva), a més de complir els límits d’abocament de DBO (25 mg/l O2), DQO (125 mg/l O2) i MES (35 mg/l), i hauran de complir els següents límits d’abocament per a Nutrients:
Nitrogen total inferior a 15 mg/l
Fòsfor total inferior a 2 mg/l
Atès que en data 6 de març de 1997 els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs, varen signar el conveni de cooperació per a la restauració del tram final de la llera del riu Besòs, que tenia com objectiu la restauració tant mediambiental com social de la part final del riu Besòs des de Montcada i Reixac fins a Santa Coloma de Gramenet. Posteriorment, es va afegir l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que va permetre l’execució de dues fases més de les obres de recuperació, que culminaren en l’actual Parc Fluvial del Besòs, que s’estén des de Montcada i Reixac fins al mar i que rep més de 500.000 visitants a l’any. A més, la recuperació d’aquest tram final ha permès la presència de diferents tipus de fauna, havent-se censat entre altres taxons, més de 150 especies d’aus. Actualment el Parc fluvial del Besòs s’ha estès des de Montcada i Reixac fins al mar, essent gestionat per la Diputació de Barcelona.
Atès que des de l’any 1999 la recuperació del riu Ripoll al seu pas per Sabadell ha estat un fet mitjançant el “Projecte del Pla integral del Parc Fluvial del Ripoll”, amb la millora de la qualitat de les aigües, així com un progressiu augment de la diversitat biològica al riu que han retornat algunes espècies de peixos, així com diverses espècies d’aus que hi nidifiquen.
Atès que des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’han realitzat diverses actuacions de recuperació de l’espai fluvial en molts municipis de la conca del Besòs (a tall d’exemple la recuperació del riu Congost a Granollers, recuperació del riu Tenes a Santa Eulalia de Ronçana, recuperació de la riera de Caldes a Palau-solità i Plegamans, etc…)
Atès que en data 3 de juliol de 2006 es va publicar al DOGC la Resolució MAH/2194/2006 en la que s’especifiquen les zones sensibles dins la conca del Besòs, en la que s’inclouen tots els cursos d’aigua continus excepte el riu Sec i la riera de l’Avencó.
Atès que en data 5 de setembre de 2006 i per acord de Govern es va aprovar la Xarxa Natura 2000, en el que figura la zona anomenada Riu Congost amb el codi ES5110025 com a zona LIC (Lloc d’importància comunitària). Aquest espai protegit engloba el riu Congost des de la Garriga, el tram final del riu Mogent des de Vilanova del Vallès i el tram inicial del riu Besòs fins a Mollet del Vallès. Aquests espais es caracteritzen per contenir hàbitats o espècies rellevants a nivell europeu o per ser zones d’especial d’interès per a les aus.
Atès que en data 23 de novembre de 2010 es publicà el Decret 188/2010 referent al Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, en el que s’especifiquen les masses d’aigua i els objectius a assolir.
Atès que en sessió de la Junta de Direcció del Consorci del Besòs, del dia 4 d’abril de 2013, es posà de manifest la importància de mantenir la designació de zona sensible de la Conca del
Besòs, i que a aquests efectes calia que des del Consorci del Besòs es dugués a terme les actuacions que fossin necessàries per a que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya acordés en aquest sentit.
Atès que amb l’objectiu de millorar la qualitat de les aigües circulants i complir amb la Directiva 91/271 CEE de respecte a les zones sensibles, gairebé tots els sistemes públics de sanejament a la Conca del Besòs disposen de tractaments per a l’eliminació de Nutrients (Nitrogen i Fòsfor).
Considerant les millores progressives tant de la qualitat físic-química de les aigües superficial i subterrànies del sistema fluvial de la Conca del Besòs, com dels índexs biològics de les aigües superficials (peixos IBICAT, macroinvertebrats IBWMP), la recuperació de les poblacions d’aus i mamífers, així com la millora de la qualitat de les aigües dels aqüífers.
Vista la Moció presentada pel Consorci per a la Defensa de la conca del Riu Besòs.
El grup municipal ICV-EUiA de Santa Coloma de Gramenet proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
 INSTAR a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a mantenir la designació de zona sensible, a efectes de compliment de la Directiva 91/271/CEE, a la Conca del Besòs per tal de conservar el marc normatiu que, des de fa gairebé 7 anys, limita els nivells de nitrogen als abocaments d’aigües residuals urbanes.
 NOTIFICAR la resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de Territori i Sostenibilitat i a tots els ens Consorciats.
Santa Coloma de Gramenet

Foto: Josep d’Alella

Anuncis

Quant a Jordi Corachán
Periodista

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: